Bernard Kurzawa Wokalista Wichajster
/Autor Muzyki/Tekstōw/ Kompozytor/Gitarzysta/
Sławek Kubanek/Klawiyr /Kompoziytōr/Śpiywok /

Skōnd te nosze miano Wichajster:

Bernard Kurzawa
na to wpod  przekonoł reszta i tak jus łostanyło

Wichajster (z niymieckigo . Wie heißt er? – Jak to mo na miano?,

kiej ônygo miano?) –
Kiej niy mōmy pōd rynkōm akuratny werkcojg chytōmy za wichajster.
Wyglōnd wichajstra je bliżyj niyôkreślōny, nale na zicher

jedynōm pewnōm rzeczōm je fakt, że kożdy wichajster

mieć śe werci zawdy kiej śe lamynci.
Bestōż muzika bandu Wichajster sztyjc ônaczcie we dalke

bo ôna śe wdycki
werci , blank na kożdy fest fajer je akuratno

abo kiej śe kerymu cni.
Z kożdōm pieśniczōm ôd muzikantōw ze wichajster pozbydziecie śe

wsziysckich problymōw i bydzie wōm lżyj.

Cosik ô kożdym z nos

Bernard Kurzawa Wokalista Wichajster
/Autor tekstōw/Muzyki/Kompozytor / i gitarzysta/
http://www.wichajster.com/images/beny.jpg

Witōm wos miano mōm Bernard Kurzawa

dlo kamratōf jeżech „Beny” abo „Bercik”

Urodziǒu jo sie we Katowicach na Gōrnym Ślōnsku

kerymu pszaja kiej niyczymu inkszymu na cǒukim świycie,

a sam tukej miyszkōm do dzisǒj.

Moga ô siebie pedzieć co mōm ptǒka, no ja ,

tak tysz gǒdo mojo żōnka , a ôna mo richtig recht,

nale cza wōm pedzieć co mōm niy jedyn ptǒk nale aże cziy ,

piyrwszy z ônych je familijo a drugi ptǒk to je muzika.

Niy kożdy wiy nale mojo geszychta ze muzikōm

niy sztartła ôd szlagerowyj Ślōnskij muziki,

ino ôd ciyżkigo klangu gitarōf ôd rockowygo grōnio.

Piyrszy kōncert zagrǒu jo cheba kiej jo miǒu 12/13 lot.

Piyrszy Kōncert.

Kiej miǒu 12 lot.Założił jo piyrszo kapela "Master Killers"

a zagroli my piyrszy  kōncert w noszyj szule.

Pyjter Kupicha z Feel,  grǒu na szlagcojgu jo na wieśle, to bǒu mōj

a Pyjtra piyrszy kōncert we życio a mieli my kajś

po dwanoście -cziynoście lot.

Potym grǒu jo w rostomajtych inszych kapelach  choby

grunge`owyj Requiem ze Katowic kaj jo śpiwǒu,

grǒu na wieśle a szkrifǒu muzika.

Wszandy kaj jo grǒu to abo jo śpiwǒu

abo grǒu na wieśle abo na szlagcojgu.

A terozki mōm pora projektōf muziycznych w kerych śpiwōm.

Czeci ptǒk to Lubia tysz kryklać animacyje we komputyrze,

a poradza tysz cosik nakryklać na papiyrze.

Wsziyskie te moje ptǒki fes pszaja.


Klawiyrowiec/kompoziytōr/śpiywok
:Sławek Kubanek
Witōm

Miano mōm Sławomir Kubanek - dlo przijociǒł „Banez".

Urodziǒ jo sie we  Tarnowskich Gōrach i miyszkōm sam do dziśoj.

Mojo prziygoda ze muziykōm rospoczła sie juże we przedszkolu

abo jak keryś powiy we ochrōnce, kedy to na

kożdych wystypach śpiywołech do podkłodów

narychtowanych  w dōma bes mojo muti.

Pamiytōm kiej smyczył żech na kole

do przedszkola srogi a ciyżki magnetofōn szpulowy

na kerym miołech nagrōnio do wysztympōw.

Roz mi spod ze gypekhaltera nale ciii…

niych to pozostōnie tajemnicōm :)

Na poważnie muziykōm zaczłech sie zajmowoć w  średniyj szule.

Nagrywołech aranżacyje do rostomajtych przedstawiyń,

późniyj zaczyłech arbajtować  jako akompaniatōr w Ślōnskim

zespole piyśni a tōńca „Miedarzanie” z kerym zagrołech

wiela kōncertōw w hajmacie jak i za granicōm

– cuzamyn we jedenostu landach Europy.

Ta przyigoda sprawiǒła, co poznołech dogłybnie kultura

i tradycjo Ślōnska a zwiōzǒłech sie emocjonalniyje ze Ślōnskiem.

Po poru lotach założiłech weselno kapela muziczno

kero istnieje do dziśoj.

No i w kōńcu prziszǒł tyż czos na richtig

Ślōnsko kapela „Wichajster”.

Poznołech  muzikanta Bercika.

Gibko ôkozało sie, co w Berciku tyż siedzi Ślōnsko nuta.

Machina „Wichajstra” sztartła i niyporadzi sie haltnōńć:)

Do zoboczynio na kōncertach. Pyrsk!